Home » Home

Home


Jurusan Pendidikan Bahasa Arab merupakan jurusan tertua kedua setelah jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. Jurusan PBA lahir dengan surat izin operasional pada tahun 1987. Selengkapnya…