KURIKULUM


Smt

Kode MK Nama Mata Kuliah * Bobot sks sks MK dlm Kurikulum Bobot Tugas *** Kelengkapan **** Unit/Jur/Fak Penyelenggara
Inti ** Institusional Deskripsi Silabus

SAP

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11)

I INS.101 PKN 2   V V V V V UNIVERSITAS
  INS.102 BAHASA INDONESIA 2   V V V V V UNIVERSITAS
  INS.103 MSI 2   V V V V V UNIVERSITAS
  INS.104 SEJARAH PERADABAN ISLAM 2   V V V V V UNIVERSITAS
  INS.105 FIQIH 2   V V V V V UNIVERSITAS
  INS.106 TAHID/ILMU KALAM 2   V V V V V UNIVERSITAS
  INS.107 APLIKASI KOMPUTER 2   V V V V V UNIVERSITAS
  TAR.101 FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM 3   V V V V V FAKULTAS
  TAR.102 IPI 2   V V V V V FAKULTAS
  TAR.104 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 2   V V V V V FAKULTAS
II INS.207 QUR’AN HADIST 2   V V V V V UNIVERSITAS
  INS.208 AKHLAK TASAWUF 2   V V V V V UNIVERSITAS
  TAR.206 METODE PENELITIAN PENDIDIKAN 3   V V V V V FAKULTAS
  TAR.207 STATISTIK PENDIDIKAN 3   V V V V V FAKULTAS
  TAR.208 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN 3   V V V V V FAKULTAS
  PBA.201 AL KHAT AL ARABI 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.202 AL QAWAID AL NAHWIYAH I 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.203 AL QAWAID AL SHARFIYAH I 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.204 MAHARAT AL ISTIMA’ I 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.205 MAHARAT AL KALAM I 3 V   V V V V JURUSAN
III INS.310 BAHASA INGGRIS 2   V V V V V UNIVERSITAS
  TAR.303 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 2   V V V V V FAKULTAS
  TAR.305 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN 3   V V V V V FAKULTAS
  PBA.310 AL IMLAK AL ARABI 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.306 I’LM AL LUGHAH 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.307 AL ASWAT DAN PEMBELAJARANNYA 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.308 METODE PEMBELAJARAN BAHASA ARAB I 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.308 AL MUFRODAT 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.311 TARJAMAH I 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.312 AL QAWAID AL NAHWIYAH II 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.313 AL QAWAID AL SHARFIYAH II 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.314 MAHARAT AL ISTIMA’ II 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.315 MAHARAT AL KALAM II 3 V   V V V V JURUSAN
IV PBA.414 MAHARAT AL ISTIMA’ III 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.415 MAHARAT AL KALAM III 3 V   V V V V JURUSAN
Kurikulum

 

PBA.416 TARJAMAH II 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.417 MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.418 BALAGHAH I 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.419 MAHARAT AL QIROAH I 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.420 MAHARAT AL KITABAH I 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.421 AL QAWAID AL NAHWIYAH III 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.422 AL QAWAID AL SHARFIYAH III 3 V   V V V V JURUSAN
V PBA.523 APLIKASI PENELITIAN BAHASA ARAB 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.524 ILM AL LUGHAH AL NAFSI 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.525 FIQH AL LUGHAH 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.526 METODE PEMBELAJARAN BAHASA ARAB II 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.527 EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.528 MAHARAT AL  QIRA;AH II 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.529 MAHARAT AL KITABAH II 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.530 NUSUS ADABIYAH 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.531 BALAGHAH II 2 V   V V V V JURUSAN
  PIL.PBA.643 KHITOBAH 3 V   V V V V JURUSAN
  PIL.PBA.644 KALIGRAFI 2 V   V V V V JURUSAN
VI PBA.632 DESAIN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.633 BALAGHAH III 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.634 NAQDUL ADAB 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.635 PRAKTIKUM/PPI 3 V   V V V V JURUSAN
  PBA.636 BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI BAHASA ARAB 2 V   V V V V JURUSAN
  PBA.637 TELA’AH KURIKULUM BAHASA ARAB 2 V   V V V V JURUSAN
  PIL.PBA.638 AL ARUDH WA AL QAWAFI 3 V   V V V V JURUSAN
  PIL.PBA.639 TARIKH AL ADAB AL ARABI 3 V   V V V V JURUSAN
  PIL.PBA.640 NUSUS ADAB 3 V   V V V V JURUSAN
  PIL.PBA.641 NAQDUL ADAB 3 V   V V V V JURUSAN
  PIL.PBA.642 NAHWU AL WADIFI 3 V   V V V V JURUSAN
VII TAR.710 KKN 4   V V V V V UNIVERSITAS
  TAR.708 PPL 4   V V V     FAKULTAS
VIII TAR.809 SKRIPSI 6   V V V     FAKULTAS